Návrat na hlavnú stránku
EurotopShop.sk - bankovky z celého sveta

Chilli Style - móda pre mladých

 

 

 

Vienna Stadt-Banco-Zettel hodnota 50 fl., 1.jún 1806, No. 28557

   Papierové platidlá na území Slovenska z rokov 1762 - 1998
   Papierové platidlá ako osobitná forma peňažných znakov vznikli nezávisle od seba v dvoch časovo i priestorovo úplne izolovaných kultúrach. V Číne sa za vlády dynastie Song (960 - 1279) začali používať na platenie písané potvrdenky vydané za uložené železné a medené peniaze. Vydávali ich súkromníci, ale časom ich emisiu prevzal štát. Za vlády dynastie Yuan (1279 - 1368) vznikla dokonalá sústava riadenia ich obehu, ktorou Čína predbehla Európu o šesť storočí. Za vlády dynastie Ming (1368 - 1644) však kvôli častým infláciám klesla dôvera k papierovým peniazom natoľko, že po roku 1521 sa papierové peniaze v Číne s výnimkou desaťročia 1651 - 1661 vyše 300 rokov vôbec nepoužívali. V Taliansku sa v 16. storočí, rovnako ako voľakedy v Číne, začali pri platení veľkých obnosov alebo ich prenášaní na veľké vzdialenosti používať zmenky (cambio) na peniaze uložené v bankách. Podobnú funkciu začali roku 1605 plniť v Anglicku zmenky za zlato uložené u zlatníkov (goldsmith notes). Tak ako v Číne, aj v Európe sa zmenky stali predchodcami papierových platidiel. Papierové platidlá v dnešnom zmysle - bankovky - sa objavujú v roku 1661 vo Švédsku a v roku 1694 v Anglicku. Vo Francúzsku ich v roku 1716 zaviedol anglický emigrant John Law. Hospodársky úpadok, ktorý vyvolali špekulácie s akciami emisnej banky, však otriasol dôveru k papierovým peniazom natoľko, že Francúzsko i ďalšie európske štáty sa znova odhodlali zaviesť papierové peniaze až v druhej polovici 18. storočia. Habsburská monarchia ich zaviedla 1. júla 1762.
   Prvé papierové peniaze na našom území vydala Viedenská mestská banka. Nemecky sa nazývali Banco-Zettel, v doslovnom preklade bankové cedule či listy, prípadne bankocedule, v slovenčine však najčastejšie používame slovakizovaný pôvodný názov "bankocetle". Bankocetle nemali charakter dnešných bankoviek. Boli to nekryté nezúročiteľné štátne dlhopisy, ktoré nikto, kto nechcel, nemusel prijímať. Štátne pokladnice a úrady ich však prijímať museli. Po navrátení do banky sa úradne ničili. Ich vydaním si rakúsky štát riešil problém svojho deficitného rozpočtu. Blížili sa teda skôr štátovkám, na rozdiel od nich však nemali nútený obeh. V rokoch 1762 - 1806 Viedenská mestská banka vydala šesť emisií bankocetlí. Posledné tri emisie (1796, 1800 a 1806) mali v dôsledku napoleonských vojen výrazne inflačný charakter.
 
   Aj vzhľadovo mali bankocetle formu vtedajších dlhopisov. Boli to dokumenty vytlačené kaligrafických písmom, vybavené tlačenými i ručne písanými podpismi a suchými pečaťami Viedenskej mestskej banky a mesta Viedne. Okrem jednoduchých typografických prvkov nemali takmer žiadnu výzdobu. Ochranným prvkom bol najmä vodoznak, na bankocetliach z rokov 1762, 1771 a na vyšších hodnotách z roku 1806 dvojfarebná tlač, na bankocetliach z roku 1806 aj presná sútlač niektorých častí líca s ich stranovo prevráteným obrazom na rube. Bankocetle sa tlačili jedinou dostupnou technikou - tlačou z výšky. Nízke hodnoty mali úzky formát na výšku, vysoké približne štvorcový. Tlač bola jednostranná (okrem emisie z roku 1806), čísla sa vypisovali ručne.
Veľmi nebezpečné falzifikáty bankocetlí piatej emisie z roku 1800, ktoré vznikli na Napoleonov popud, podnietili hľadanie nových ochranných prvkov. V Rakúsku to boli najmä giloše - obrazce vytvorené hustými preplietajúcimi sa vlnovkami. O ich vývoj sa zaslúžil mechanik Jacob Vincent Degen. Jednoduché giloše sa prvý raz objavili na tzv. výplatných listoch, vydaných v roku 1811 po rakúskom štátnom bankrote. V priebehu 20 rokov dosiahli pozoruhodnú dokonalosť.
   Vývoj papierových platidiel v prvej polovici 19. storočia smeroval v Rakúsku k platidlám menších rozmerov, k používaniu podlhovastých formátov, jemnejšieho papiera s bohatými vodoznakmi a drobného, ťažko napodobniteľného písma. Okrem roku 1825, keď Rakúska privilegovaná národná banka vydala emisiu dvojfarebných červeno-čiernych bankoviek s vysokými hodnotami (100 a 1 000 zlatých) zdobenými krásnymi klasicistickými ornamentmi, rakúske papierové peniaze si zachovávali podobu jednofarebného čierneho dokumentu. Stále sa tlačili len kníhtlačou.
   Zasadným technickým i výtvarným zlomom bola emisia bankoviek z roku 1841. Prvý raz sa v Rakúsku na tlač bankoviek použila hĺbkotlač z oceľových ručne rytých foriem. I keď reliéf tlačových prvkov, liniek a bodiek, bol veľmi plytký, badateľne zvýšil stupeň ochrany papierových platidiel proti falšovaniu. Bankovky vynikajú dokonalým rovnobežným vedením čiar vytvárajúcich reliéf obrazu. Veľký pokrok znamenalo aj jemné, neobyčajne precízne vyryté mikropísmo. Jeho jemnosť znemožňovala vyrobiť v tom čase dostupnými prostriedkami dokonalé falzifikáty.
Roku 1841 opúšťajú naše papierové platidlá podobu písaných dokumentov zdobených nanajvýš ornamentmi a kaligrafiou. Prvý raz sa na nich objavujú premyslene komponované obrazy - symbolická hlava Austrie, stvárnená v štýle antických medailí, symboly bohatstva, obchodu, dopravy a hospodárstva. Bankovky vysokých hodnôt zdobila panoráma hlavného mesta monarchie Viedne. V roku 1847 výzdobu dopĺňajú aj mytologické postavy. Nízky reliéf čiar a bodiek, jemná rytina a čierne farbivo vyrábané zo sadzí dodali bankovkám tých čias neopakovateľne krásne dymové odtiene. Dýcha z nich mimoriadne pokojná atmosféra. Ich výtvarná stránka však začala upadať do určitého stereotypu. Niektoré časti obrazu sa objavujú v inom uhle pohľadu na iných hodnotách tej istej emisie, alebo sa opakovane používajú na viacerých bankovkách rôznych emisií.
   Technickú úroveň z roku 1841 si rakúske bankovky zachovali do 60. rokov 19. storočia. Jediným zdokonalením bolo doplnenie čiernobielych obrazov bankoviek vydaných po menovej reforme 1857 ozdobnými prvkami v tehlovočervenej alebo svetlozelenej farbe.
   Vzhľad papierových peňazí polovice 19. storočia pozoruhodne spestrili ríšske pokladničné listy z rokov 1849 - 1851, ktorými si štátna pokladnica kryla svoj deficit v revolučnom období. Osobitne vynikajú nezúročiteľné pokladničné listy, teda de facto štátovky z roku 1851. Pochádzajú od neznámeho autora a rytca zo Štátnej tlačiarne vo Viedni. Popri antických vojenských motívov zobrazujú bytostne svetské a liberálne výjavy doplnené bohatými girlandami kvetov, členitými akantovými vzormi a kartušami dynamických tvarov inšpirovaných lastúrami. Ich najpôsobivejším predstaviteľom je 50-zlatka z roku 1851. Vidíme na nej cisára Jozefa II. ako pri svojej ceste na Moravu, 19. augusta 1769, orie brázdu na poli sedliaka Ondřeja Trnku v Slavíkoviciach. Skúsenosť získaná pri tejto epizóde ho vraj priviedla k rozhodnutiu zrušiť nevoľníctvo.
Samostatnú kapitolu predstavujú papierové peniaze z čias maďarského povstania z rokov 1848 - 1849. Na rozdiel od rakúskych bankoviek sú dvojstranné, kníhtlač kombinujú s litografiou, používajú viac farieb a odlišnú ornamentiku. Dosahujú technickú úroveň, akú vidíme až na rakúskych štátovkách vydaných v roku 1866 v dôsledku rakúsko-pruskej vojny.
   Rakúsko-pruská vojna v roku 1866 znova odhalila nevyhnutnosť hlbokých zmien spoločenského systému monarchie. Jednou z nich bolo rakúsko-uhorské vyrovnanie roku 1867, ktoré malo za následok aj premenu Rakúskej privilegovanej národnej banky na Rakúsko-uhorskú banku s dvoma hlavnými ústavmi - vo Viedni a Budapešti. Vznik novej emisnej banky a nové štátoprávne pomery sa však na bankovkách prejavili až o 13 rokov neskôr, roku 1880.
Dôvodom oneskoreného vydania bankoviek reflektujúcich novú situáciu bolo zvládnutie prenikavých technologických zdokonalení tlače bankoviek. Roku 1880 sa preto u nás objavujú bankovky novej generácie. Majú celoplošné ochranné podtlačové rastre a celoplošnú farebnú tlač. Tlačové platne sa vyrábali heliogravúrou a rozmnožovali sa galvanoplasticky. Figurálne výjavy na nových bankovkách opäť ustupujú jemným a hustým ornamentom inšpirovaným ozdobnými prvkami bohato členených fasád. Ich účelom je ochrana proti zdokonaľujúcej a rozširujúcej sa fotografii. Bankovky z roku 1880 začali u nás tradíciu sýtosfarbených monochromatických bankoviek. Ich zvláštnosťou bolo, že sa na nich nerozlišovalo líce a rub, ale rovnocenná nemecká a maďarská strana. Obe strany preto majú rovnaký vzhľad, líšia sa len jazykovo.
   2. augusta 1892 bol po dlhých prípravách a zložitých rokovaniach prijatý zákon o zavedení monometalistickej zlatej meny. Zmena kovového základu meny priniesla nové názvy menových jednotiek. Zlatky a grajciare nahradili koruna a haliere. Koruna sa rovnala 1/2 zlatému, ale jej zavedenie znamenalo de facto devalváciu meny o 5 %, lebo plnohodnotné strieborné mince - zlatky sa rovnali 2,10 K. Korunové bankovky sa objavili až v roku 1901 (10- a 20-korunáčky) a 1902 (50-, 100- a 1 000-korunáčky). Technicky a čiastočne aj výtvarne ostali na úrovni 80. rokov 19. storočia. Výnimkou bola len figurálne bohatá 100-korunáčka z roku 1902, ktorú navrhol László Hegedüs a 50- a 1 000-korunáčka z roku 1902, obidve ovplyvnené secesiou.
   V prvých rokoch 20. storočia tlačiareň bankoviek Rakúsko-uhorskej banky vyvinula zariadenie, ktoré umožňovalo tlačiť križujúce sa irisové pásy. Vznikol tak nový ochranný prvok typický pre rakúsko-uhorské bankovky až do konca prvej svetovej vojny. Zároveň sa vynikajúcemu rytcovi prof. Ferdinandovi Schirnböckovi podarilo presadiť tlač z ručne rytých medených foriem. Hĺbkotlačové prvky na bankovkách tým získali vyššiu plasticitu reliéfu, zlepšil sa ich ochranný účinok a v neposlednom rade i estetický dojem. Plasticitou tlače vynikla najmä maďarská strana 50-korunáčky z roku 1914.
   Výtvarne však bolo toto obdobie úpadkom. Bankovky zobrazujú len ideálne anonymné portréty zasadené do gilošových kompozícií. Jedinou významnou bankovkou je 100-korunáčka z roku 1910, ktorú navrhol Koloman Moser - zakladateľ skupiny viedenských secesných umelcov - Wiener Werkstätte.
   V októbri 1918 sa Rakúsko-Uhorsko rozpadá a vzniká Československá republika, ktorá si síce prechodne zachovala spoločnú menu s ostatnými nástupníckymi štátmi monarchie, ale činnosť pobočiek Rakúsko-uhorskej banky podrobila viacerým obmedzeniam a pripravovala menovú odluku.
Prípravy na vydanie nových československých platidiel sa však začali ešte pred rozpadom monarchie. Návrhy bankoviek v tichosti pripravovala z komerčných dôvodov pražská rytecká firma Františka Pichla. Štúdie návrhov československých platidiel si v ústraní svojho letného bytu kreslil roku 1918 aj Alfons Mucha (ako slobodomurár vedel o blížiacich sa udalostiach), ktorý o niekoľko mesiacov neskôr výrazne poznamenal začiatky československej bankovkovej grafiky. Z jeho ateliéru pochádzajú dva z bankovkových kolkov, pomocou ktorých sa začiatkom marca 1919 uskutočnila menová odluka ČSR, návrhy štyroch nevydaných provizórnych platidiel Zemskej banky Kráľovstva českého a návrhy štyroch štátoviek z roku 1919 (10 Kč rub, 20, 100 a 500 Kčs líce i rub). Návrh na 10-korunáčku z roku 1919 sa použil aj na 10-korunáčke z roku 1926. Muchove kresby sa použili ďalej na 100-korunáčke z roku 1920 (plagát poisťovne Slavia) a na 500-korunáčkach z rokov 1923 a 1929 (medailóny so štátnym znakom a portrétom legionára), navrhnutých a vytlačených v USA.
   Muchove návrhy bankovkových kolkov a väčšiny štátoviek a bankoviek kompozične vychádzajú z typickej schémy jeho plagátov. Vertikálne komponovaný plagát vypĺňa postava alebo poprsie s hlavou ovenčenou bohato zdobeným kruhom. Rub štátoviek roku 1919 (10, 20 a 100 Kč) tvoria dva takéto plagáty uložené zrkadlovo vedľa seba.
Krátkosť času, nedostatočné vybavenie domácich tlačiarní, alebo remeselne síce dokonalý, ale komerčný prístup tlačiarne American Bank Note Company však neumožnili Muchovým návrhom na uvedených platidlách vyniknúť. Vrcholom jeho bankovkovej tvorby je preto až myšlienkovo, figurálne i ornamentálne bohatá 50-korunáčka z roku 1929, ktorá vznikla v spolupráci s práve dokončenou tlačiarňou bankoviek národnej banky. Je to jedna z výtvarne najhodnotnejších bankoviek I. ČSR, i keď je anachronická, lebo ako typické secesné dielo vznikla v čase, keď sa na rysovacích doskách architektov už rodili plány prvých funkcionalistických stavieb. Aj na tejto bankovke Mucha použil schému svojich plagátov. V pôvodnej bankovke ju uplatnil na "kupónových" okrajoch. Bankovkové pole na oboch stranách 50-korunáčky však riešil podľa netypického plagátu, ktorý roku 1897 navrhol pri príležitosti 60 rokov panovania britskej kráľovnej Viktórie. Väzba na tento plagát je zrejmá najmä na pôvodných návrhoch 50-korunáčky.
Veľká časť štátoviek a bankoviek I. ČSR vznikla v American Bank Note Company. Ich tlač v ABNCo uspokojivo vyriešila nedostatočné technické vybavenie domácich tlačiarní v oblasti ceninovej grafiky. Dostatočný stupeň ochrany proti falšovaniu, remeselná dokonalosť a svojím spôsobom aj impozantný vzhľad vzbudzujúci dôveru sýtymi farbami však boli vykúpené použitím námetov a vzorov písma prevzatých z početných papierových platidiel vyrábaných v ABNCo pre iné štáty a nekvalifikovaným použitím fotografií, ktoré ateliéru tlačiarne poskytlo ministerstvo financií.
   Z domácej produkcie 20. rokov treba spomenúť rub 50-korunáčky z roku 1922. Jej autor, František Kysela, na ňom zobrazil rozsievača a v pozadí Trenčiansky hrad. Je to všeobecne prvé platidlo so slovenským motívom.
Najvýznamnejší príspevok bankovkovej grafike v období I. ČSR priniesol Max Švabinský. Vytvoril myšlienkovo bohaté monumentálne figurálne kompozície vhodné na bankovky vysokých hodnôt. Podľa jeho návrhu vznikla stokorunáčka z roku 1931 a 1 000-korunáčka z roku 1934. Obe majú veľmi kvalitnú rytinu. Vyrytím stokorunáčky uzavrel svoje životné dielo rakúsky rytec prof. Ferdinand Schirnböck, tisíckorunáčku dokonale vyryl už domáci rytec Karel Wolf. Na oboch bankovkách sa nekonvenčným spôsobom uplatnila u nás netradičná tlačová technika - Orlovova pestrotlač. Stokorunáčka po svojom vydaní narazila na nepochopenie verejnosti. Puritánom prekážali holé postavy, najmä na jej rube. Švabinského tisíckorunáčka však v roku 1937 získala významné uznanie - diplom na medzinárodnej výstave umenia a techniky v Paríži. Obe bankovky sú vrcholom bankovkovej tvorby I. ČSR. Zároveň definitívne uzatvárajú epochu figurálne bohato zdobených bankoviek druhej polovice 19. storočia, kam štýlovo patria. Žiaľ, osud ďalších dvoch návrhov M. Švabinského bol smutný. Udalosti konca 30. rokov nedovolili vydať novú 50- a 5 000-korunáčku. Iba štátny znak z návrhu 5 000-korunáčky našiel uplatnenie na 5 000-korunáčke z roku 1945. Symbolická hlava Republiky pripravovaná na 50-korunáčku sa po odstránení frýgickej čiapky objavila na protektorátnej 50-korunáčke z roku 1940. V pôvodnej podobe ju použili na stokorunáčke z roku 1945.
Slovenské papierové platidlá v rokoch 1939 - 1945 pokračovali v tradícii výtvarnej nejednotnosti papierového obeživa I. ČSR. Oddelenie slovenskej meny od protektorátnej sa uskutočnilo pretlačením bankoviek v hodnote 100, 500 a 1000 Kč štítkom s nápisom SLOVENSKÝ ŠTÁT. Po nich boli postupne vydané štátovky po 10 a 20 Ks s portrétom A. Hlinku, vytlačené a navrhnuté v tlačiarni bankoviek NBČM v Prahe, bankovky po 100 a 1 000 Ks, navrhnuté Štefanom Bednárom, pripomínajúce veľkomoravskú tradíciu a po 50 a 500 Ks, navrhnuté Andrejom Kajlichom, inšpirované ľudovými vzormi, prírodou a mladšou históriou. 50- a 100-korunáčka sa tlačila v Lipsku, 500- a 1 000-korunáčka v Prahe. Výtvarne i technicky vyniká rubová strana tisíckorunáčky. Citlivo štylizuje slovenské ľudové ornamenty a v troch farbách, červenej, modrej a olivovej ich transformuje prostredníctvom ušľachtilej a krásnej tlačovej techniky - Orlovovej pestrotlače. Je neprekonaným príkladom použitia tejto tlačovej techniky. Slovenské papierové platidlá, tlačené v TB NBČM Prahe, sú zaujímavé i z hľadiska ďalšieho vývoja československej bankovkovej grafiky. Priestorové riešenia líca 10- a 20-korunáčky a rubu 1 000-korunáčky sa stali akýmsi archetypom pre viaceré platidlá protektorátu i oslobodenej ČSR. Pozornosť si zasluhuje i komplikované kódovanie sériových písmen a čísiel sérií. V čase vojny bola zrejme ojedinelá snaha Slovenskej národnej banky vyberať umelecké návrhy bankoviek v súťaži umelcov. Žiaľ, zachovala sa však len neúplná dokumentácia súťaže na návrhy 100-korunáčky z roku 1940.
   Úspešný začiatok samostatnej slovenskej bankovkovej tvorby znamenal v roku 1942 príchod grafika Jozefa Vlčka do tlačiarne Neografia v Turčianskom Sv. Martine. S použitím kresieb Martina Benku a Ľudovíta Fullu vytvoril J. Vlček v rokoch 1943 - 1945 návrhy siedmich bankoviek a štátoviek. V roku 1943 sa podľa jeho návrhu realizovala 20-korunáčka s portrétom J. Hollého a v roku 1944 10-korunáčka s portrétom Ľ. Štúra (obe so zátiším M. Benku na rube), vo februári 1945 5-korunáčka a v auguste toho roku 2 000-korunáčka. Okrem rokov 1944 a 1945 J. Vlček navrhol tri papierové platidlá (1, 100 a 5 000 Ks), ktoré však neboli vydané. Autorstvo návrhov a významný podiel J. Vlčka na technickej realizácii časti slovenských papierových platidiel bolo do roku 1996 neznáme.
Koniec vojny charakterizuje intermezzo československých vojenských poukážok z roku 1944. Na objednávku exilovej vlády ich vytlačila sovietska ceninová tlačiareň GOZNAK. Navrhol ich vedúci ateliéru Ivan Ivanovič Dubasov (1897 - 1988). Sú to stereotypné koláže prefabrikovaných ozdobných prvkov použitých aj na podobných platidlách pre Rumunsko, Maďarsko, Poľsko, Mandžusko a Kóreu. Skôr ako výtvarná stránka zasluhuje si pozornosť pozadie ich vzniku, ktoré pripúšťa výklad, že ZSSR sa ich chystal zneužiť pri príprave pripojenia Podkarpatskej Rusi, prípadne i Slovenska k ZSSR, ako aj utajená emisia, zistená ako previs hodnoty stiahnutých poukážok nad hodnotou poukážok objednaných.
   Medzi menovými reformami z novembra 1945 a mája 1953 obiehali u nás najmä papierové platidlá, ktoré vznikli za vojny v improvizovaných podmienkach v troch anglických tlačiarňach. Zobrazujú motívy prevzaté z pohľadníc, kníh a poštových známok, ktoré si členovia exilovej vlády priniesli z domova. Grafické riešenie bolo vecou ateliéru tej-ktorej tlačiarne. Členovia exilovej vlády predkladané návrhy len komentovali. Iba návrh stokorunáčky s portrétom T. G. Masaryka aktívne ovplyvnil emigrant Bedřich Feigl. I keď ich návrhom a voľbe farby sa venovala značná starostlivosť, chýba im väčšia invencia. Výsledok nepresahuje dobrú remeselnú úroveň s výraznou pečaťou rukopisu tej-ktorej tlačiarne. Verejnosť však tieto platidlá prijala dobre. Niektoré sa dokonca dočkali druhého vydania.
Papierové platidlá domáceho pôvodu čerpali v rokoch 1945 - 1953 najmä z nepoužitých návrhov vytvorených pred vojnou alebo za protektorátu. Definitívnu podobu nových štátoviek a bankoviek malo vyriešiť konanie umeleckých súťaží. Väčšina návrhov však nevyhovela požadovaným kritériám, i keď niektorým, napríklad od Cyrila Boudu, nechýba značná pôsobivosť a originalita. Po roku 1948 výber skomplikovali ideologické hľadiská. Výsledkom bolo, že začiatkom 50. rokov sa začali tlačiť nové platidlá s doterajším obrazom, ale vo zmenenej farbe (1 000 Kčs 1951), prípadne štátovky bez akýchkoľvek výtvarných ambícií (nevydaná 20 Kčs 1953 a 10 Kčs 1953). Veľkým úspechom obdobia 1945 - 1953 bola iba 20-korunáčka z roku 1949, ktorú navrhol Karol Svolinský. Jej netradičná hravá farebnosť a výrazová ľahkosť predstavovala (a dodnes predstavuje) v československej a slovenskej bankovkovej grafike úplne nový, svieži prvok, pripomínajúci francúzske bankovky. Pôsobivé farebné efekty blízke Lambertovej pestrotlači sa dosiahli premysleným líniovým prepisom a presnou sútlačou viacerých jednotlivo nanášaných farieb. Na tlačovej konferencii usporiadanej pri jej vydaní však túto krásnu a výsostne apolitickú štátovku predstavili kŕčovitými frázami ako dar k narodeninám J. V. Stalina a ako predobraz nových socialistických peňazí...
Diskutabilná menová reforma  z 30. mája 1953 nielenže hrubo narušila dôveru obyvateľov k štátnej moci, ale znamenala aj zavedenie papierových peňazí s neúčelnou hodnotovou skladbou (3- a 25-korunáčky), vzdialených domácej výtvarnej tradícii. Navrhli ich grafici moskovskej ceninovej tlačiarne GOZNAK Sergej Akimovič Pomanskij a Jurij Ivanovič Sokolov. Štyri až päť týždňov, ktoré mali na spracovanie návrhov siedmich platidiel, a motívy určené pražským Ministerstvom financií, im neumožnili hľadať samostatné výtvarné riešenia, hoci aj v rámci umeleckej školy, ktorej patrili. Preto použili priestorové riešenia starších sovietskych platidiel a cenín. Vzorom štátoviek po 1, 3 a 5 Kčs boli sovietske 1-, 3- a 5-rubľovky z roku 1922, líce 3-korunáčky je zjednodušená variácia storubľovej obligácie z roku 1952, líce 25-, 50- a 100-korunáčky je inšpirované lícom 3-rubľovky z roku 1938, ruby týchto bankoviek sú riešené podľa storubľovky z roku 1947. Líce 10-korunáčky má spoločné prvky s československou korunovou poukážkou z roku 1944 a s rumunskou 10-leiovkou, ktorú v GOZNAKu tlačili roku 1951. Rub 10-korunáčky vznikol zjednodušením líca 50-rubľovky z roku 1947. I keď GOZNAK je tlačiareň, v ktorej vzniklo viacero technicky pozoruhodných bankoviek s originálnymi ochrannými prvkami, v takom krátkom čase nemohol zabezpečiť technickú úroveň, ktorá by zodpovedala pomerne vysokej kúpnej sile nových československých papierových peňazí. Preto predstavujú len v daných podmienkach dosiahnuteľné maximum a zrejmé provizórium.
   Nedostatočný stupeň ochrany papierových platidiel vzoru 1953 a ich výtvarná stránka vyvolali potrebu vydať nové papierové peniaze. V polovici 50. rokov vzniklo mnoho pozoruhodných a pekných návrhov. Takmer ukončená príprava zaujímavo riešenej 50-korunáčky Cyrila Boudu s motívmi Banskej Bystrice však musela byť zastavená, lebo v poslednej chvíli sa prezidentovi A. Novotnému znepáčili kostolné veže tohto historického mesta... Jediným úspechom bolo v roku 1958 vydanie 25-korunáčky navrhnutej Karlom Svolinským, ktorý s vynikajúcou výtvarnou skratkou zobrazil myšlienku husitského hnutia. Táto bankovka patrí k najlepším dielam našej bankovkovej grafiky. Vydanie ďalších platidiel zdržala zmena názvu štátu a štátneho znaku v lete 1960 tematické obmedzenia, početné, ideologicky motivované zásahy straníckych funkcionárov a takmer neznáma okolnosť, že začiatkom 60. rokov sa podľa vzoru ZSSR uvažovalo o denominácii koruny v pomere 10 : 1. Nové bankovky (10 a 100 Kčs) teda mali mať 10x vyššiu hodnotu. Tomu aj zodpovedala zvýšená pozornosť ich technickej úrovni. Vydanie nových bankoviek sa podarilo ukončiť až roku 1965. I keď nové bankovky nezachytili niektoré moderné ochranné prvky, boli na dobrej technickej úrovni (dokonalá rytina stokorunáčky z roku 1961). Námetovo ostali v zajatí bankoviek vzoru 1953. Ideologické schémy poznamenali aj inak zaujímavú a peknú 10-korunáčku Márie Medveckej. Pri stokorunáčke sa dokonca vynára otázka, či neinšpirovala autorov albánskeho jednoleku z roku 1964... Nenašli sa ani vhodné motívy na 3- a 5-korunáčky. Na štátovkách inšpirovaných sovietskymi archetypmi z 20. rokov sa preto zmenil iba štátny znak. Z hodnotovej skladby sa nepodarilo vylúčiť denominácie 3 a 25 Kčs nezapadajúce do desatinnej sústavy.
Výtvarná nejednotnosť a silná ideologizácia bankoviek zo 60. rokov viedli v roku 1968 k rozhodnutiu vydať nové bankovky tematicky zamerané na dejiny, vedu a kultúru. Výsledkom bola naša prvá moderná bankovka - 20-korunáčka z roku 1970 od Karla Hrušku. Prvý raz sa na nej uplatnila moderná tlačová technika - letterset (simultánna tlač). Verejnosť desaťročia, vychovávaná bankovkami staršími často o niekoľko generácií, však neprijala skĺbenie historických výtvarných diel s modernou grafikou a odmietla tlač "na spadávku". V roku 1973 nasledovala 500-korunáčka od Jaroslava Lukavského. Snaha podriadiť sa názoru verejnosti a zmena farby proti vôli autora však narušili jej výtvarnú koncepciu. Obraz svätého Jakuba z Levočského oltára na pripravovanej 10-korunáčke bol pre normalizačných ideológov neprijateľný. Navyše Oldřicha Kulhánka, autora jej pozoruhodného návrhu z politických dôvodov uväznili... Z nových bankoviek preto ostalo iba torzo.
   Snahy o vydanie nových bankoviek však neustali. Vynucovala si ho aj potreba doplniť hodnotovú sústavu bankoviek 1000-korunáčkou, zjednotiť rozmery bankoviek a vybaviť ich ochrannými prvkami sťažujúcimi reprodukciu na jednofarebných xerografických kopírovačkách. Súťaže na umelecké návrhy bankoviek konané v polovici 70. rokov zväčša vyhrával Albín Brunovský. Preto mu po smrti J. Lukavského, ktorý zvíťazil v súťaži na 500-korunáčku, bolo zverené vypracovanie návrhov všetkých bankoviek. Vydanie bankoviek plánované na koniec 70. rokov sa však pre nezáujem vlády oneskorilo. Až roku 1985 vydali tisíckorunáčku. Ako posledná mala v roku 1990 vyjsť 500-korunáčka. Odborná verejnosť prijímala nové bankovky dobre. 20-korunáčka bola dokonca vyhlásená za najkrajšiu bankovku roku 1988. Po tisíckorunáčke z roku 1934 to bolo druhé vysoké medzinárodné ocenenie československých bankoviek.
   Osud novej emisie však nebol šťastný. Verejnosť odmietala netradičnú farebnosť týchto bankoviek, ktorá však nebola len výrazovým prostriedkom A. Brunovského, ale špecifickým ochranným prvkom proti jednofarebným kopírovačkám. Bankovky sa stali terčom vtipov a hľadania inotajov a skrytých obrazov. Kritizovaná bola farebná podobnosť 20- a 1 000-korunáčky, ktorá zvádzala k zámenám v obehu i k pozmeňovaniu bankoviek. Stokorunáčka s portrétom K. Gottwalda, vydaná 1. októbra 1989, však časť verejnosti pobúrila. Ľudia ju popisovali a úmyselne poškodzovali. Ich hnev sa obracal aj proti autorovi, ktorý s voľbou osobností nemal nič spoločné. Po novembrových udalostiach rozhodla stokorunáčku Státí banka československá 31. decembra 1989 stiahnuť z obehu. Obnovenie tlače typicky socialistickorealistickej stokorunáčky z roku 1961 bolo pre verejnosť prijateľnejším riešením.
Krátko po novembrových udalostiach sa uvažovalo o prerobení lícnej strany stokorunáčky a dokončení celej emisie podľa pôvodného plánu. Po zmene štátneho znaku však Státní banka československá rozhodla vydať úplne nové bankovky. Hlavným dôvodom jej rozhodnutia však bola skutočnosť, že bankovky, ktoré navrhol A. Brunovský, prichádzali do obehu s desaťročným oneskorením, a preto neboli dostatočne chránené proti kopírovaniu na farebných kopírovačkách. Obrovský nárast počtu falzifikátov tisíckorunáčok zhotovených na farebných kopírovačkách dokazoval, že práve túto bankovku treba nahradiť čo najskôr. Nové bankovky mali byť vybavené dokonalejšími ochrannými prvkami. Na rozdiel od "Brunovského" emisie mali na nich prevažovať pastelové farby, ktoré farebné kopírovačky ťažšie reprodukujú.
   Státní banka československá najprv vypísala verejnú súťaž na voľbu osobností a zobrazených tém. Až potom vypísala súťaž na umelecké návrhy bankoviek. Na prvom mieste sa umiestnili návrhy Oldřicha Kulhánka, na druhom Jozefa Bubáka. Už v lete roku 1992 boli v pokročilom stave prípravy tlače 1 000-korunáčok a 200-korunáčok. Kvôli pripravovanému rozdeleniu štátu sa však ich sériová tlač ani nezačala a obe boli prerobené na bankovky Českej národnej banky.
   Na jeseň roku 1992 začal oblastný ústav Státní banky československé pre Slovensko - základ budúcej Národnej banky Slovenska pripravovať samostatnú emisiu slovenských bankoviek. V rámci prípravných úvah vznikli veľmi zaujímavé výbery zobrazených osobností a námetov. Pod tlakom času však nemohli byť využité. Základom emisie nových slovenských bankoviek sa stali návrhy Jozefa Bubáka predložené v súťaži na nové československé bankovky. Takmer v pôvodnej podobe ostal návrh na 500-korunáčku, časť ostatných návrhov bola prerobená pre iné hodnoty (Pribina mal byť na 10-korunáčke, Cyril a Metod na 20-korunáčke, M. R. Štefánik na 2 000-korunáčke).
Návrhy J. Bubáka štýlovo pripomínajú švajčiarske bankovky zo 70. rokov. Vyznačujú sa však originálnym riešením farebnosti. Základnú farbu na oboch stranách zvýrazňuje lomený pás prechádzajúci hlavnými časťami obrazu. Jeho použitie je bezpochyby inšpirované prostredím zatemnenej divadelnej scény osvetlenej vymedzeným prúdom svetla reflektoru sledujúceho pohyb ústrednej postavy deja. Táto myšlienka vznikla asi pri práci na návrhu československej 200-korunáčky venovanej osobnosti a dielu J. A. Komenského, kde je na rube zobrazená jeho pracovňa prežiarená slnečnými lúčmi. Nešlo tu len o dekoráciu, ale o funkčný prvok, ktorý prirodzene vyplynul z obsahu obrazu. Farebný pás na bankovkách, ktoré navrhol J. Bubák je ojedinelý a úspešný experiment. Je však otázne, či by sa jeho možnosti pri použití na väčšom počte bankoviek rýchlo nevyčerpali a návrhy neskĺzli do takého stereotypu ako voľakedy originálna myšlienka juhoslovanskej 5 000-dinárovky z roku 1985. Originálnym prvkom je aj presná sútlač zvislých líniových rastrov na oboch stranách bankoviek. Obraz madony Majstra Pavla z Levoče opäť dokázal vynikajúcu použiteľnosť motívov z Levočského oltára v modernej bankovkovej grafike. Žiaľ, na súčasných slovenských bankovkách sa nepodarilo zachovať rovnakú kvalitu portrétnych rytín. Rytina portrétu A. Hlinku na 1000-korunáčke neznesie porovnanie s vynikajúcimi rytinami Václava Fajta, najmä portrétu Ľ. Štúra na 500-korunáčke. Portréty Pribinu a Cyrila a Metoda sú len vyleptané a chýba im jemnosť a gradácia liniek typická pre ručnú rytinu.    Napriek tomu však slovenské bankovky dokazujú, že Národná banka Slovenska úspešne zvládla začiatok samostatnej emisnej činnosti a nadviazala na tradíciu výtvarne i technicky hodnotných bankoviek na našom území.
ZBYŠEK ŠUSTEK - Pamiatky a múzeá