-Vyhláška o nových platidlech československé měny z roku 1945

Vyhláška ministra financí
ze dne 20. října 1945
o nových platidlech československé měny.
Oddíl I.

Podle § 2, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, vyhlašuji popis nových zákonných platidel československé měny.

1. Bankovka po 1 000,- Kčs s datem 16. května 1945.

Bankovka jest vytištěna na velínovém papíře s průběžným vodotiskem, který vytváří po celé ploše papíru geometrický stínový ornament: na koso postavené čtvercové mřížení z čar v průhledu světlejších než okolní papír a v každém čtverci mřížení stejnoramenný křížek, temnější okolního papíru. Tisícikoruna jest 87 mm široká a 180 mm dlouhá.

Hlavní tiskové obrazce na líci i na rubu zaujímají téměř celou plochu papíru, s výjimkou bílého okraje, který jest na líci vlevo, na rubu vpravo rozšířen, aby vodotisk byl zřetelněji viditelný.

Na líci jest hlavní tisk černý a vytváří při okrajích široký pravoúhlý ozdobný rámec z polních květin a klasů. Ve čtyřech rozích tohoto rámce jsou velké číslice "1000".

Vpravo v tomto ozdobném rámci jest v kruhovém medailonu obraz dívčí hlavy tmavých vlasů v národním kroji, provedený podle akvarelu Josefa Mánesa. Vpravo dole při okraji kruhového medailonu jest drobný nápis: "J. MÁNES". Vlevo uvnitř ozdobného rámce jest text v černých velkých písmenách:

"TATO BANKOVKA PLATÍ TISÍC KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH V PRAZE DNE 16. KVĚTNA 1945. NÁRODNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ Dr. Jaroslav Nebesář J. V. Mládek Dr. L. Chmela PADĚLÁNÍ SE TRESTÁ".

Vpravo a vlevo na dolním okraji ozdobného rámce jsou v úzké okrajové vlnovkové pásce jména grafika a rytce: "B. FOJTÁŠEK" a "L. JIRKA".

Podtisk líce jest okrově hnědý se širokým šedozeleným pásem uprostřed textu. V pozadí textu vytváří podtisk růžici s číslicí "1000" uprostřed. Kolem růžice jsou stylisované květy. V místech dívčí hlavy přechází podtisk v síť rovnoběžných, téměř svislých přímek.

Nahoře na rozšířeném okraji líce jest velká hnědá, vodorovně čárkovaná číslice "1000" a pod ní označení serie bankovky v rumělkově červené barvě zkratkou "S", dvoumístnou číslicí a velkým písmenem.

Dole na rozšířeném okraji jest velká černá číslice "1000" s hnědou obdélnou růžicí v pozadí a nad ní šestimístné pořadové číslo bankovky v rumělkové barvě.

Rub bankovky jest proveden pestrotiskem převážně v červených a modrých barvách a jest ohraničen hlavním rámcem, nesoucím na tmavém pozadí s modrými vlnovkami červené stylisované květiny s bílými vlnovkami. Ve čtyřech rozích tohoto hlavního rámce jsou velké číslice "1000".

Na vnější straně jest hlavní rámec provázen řadou drobných kroužků, tištěných střídavě ve dvou odlišných barvách, podél vnitřní strany jest páska s drobnými červenými nápisy: "TISÍC KORUN".

Uvnitř hlavního rámce jest při levé straně velká pestrá kruhová růžice, jejíž různobarevné kosočtverečné plošky jsou odděleny tenkými bílými vlnovkami. Uprostřed růžice jest velká světlá číslice "1000".

V pravé části vnitřní plochy rámce jest nahoře slovo "REPUBLIKA", provedené velkými světlými písmeny, pod tím pak malý státní znak republiky v heraldických barvách modré a červené, s velkými modrými číslicemi "1000" po levé i pravé straně a dole pod tím slovo
 
"ČESKOSLOVENSKÁ"

opět velkými světlými písmeny s modrou konturou.

Rozšířený bílý okraj na rubu nese nahoře modrou číslici "1000" na pravoúhlé ploše z drobných červených a modrých číslic "1000", dole červenou růžici s červenou číslicí "1000" na tmavém pozadí. Pozadí a velká číslice jsou prostoupeny drobnými modrými a bílými číslicemi "1000".

2. Státovka po 1000,- Kčs, která se považuje za bankovku Národní banky Československé.

Státovka jest tištěna na bílém velínovém papíře zvláštního složení, který vytváří uvnitř tiskového obrazce u pravé strany (při pohledu s lícní strany platidla) vodotisk, v průhledu proti světlu dobře patrný: hlavu mladíka směrem do prostoru platidla hledící a téměř z profilu zobrazenou, jejíž tmavé vlasy zdobí světlá snítka vavřínu. Státovka jest 95 mm široká a 165 mm dlouhá. Menší úchylky jsou možné.

Hlavní tiskové obrazce na líci i rubu jsou barvy černé a zaujímají téměř celou plochu papíru s výjimkou bílého okraje, na všech čtyřech stranách přibližně stejně širokého.

Na líci státovky jest hlavní tisk ohraničen na čtyřech stranách úzkou guillochovou páskou z průpleti bílých vlnovek, tvořících na každé straně jinou kresbu. Tuto pásku provází uvnitř podél obou delších stran a při levé kratší straně ozdobný pás, jemně vyčárkovaný, s prvky národních ornamentů (jablíček a listů), plošně vyčárkovaných rovnoběžkami různé síly. Uprostřed hoření části tohoto pásu jest velký tmavý nápis:
 
"REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ".

Uvnitř rámce jest v levé části ovální rámec s rytou podobiznou krále Jiřího z Poděbrad. Pomyslná podobizna králova jest, rytecky volně zpracována podle detailu obrazu Mikoláše Alše. Dole uvnitř oválu jest drobný světlý nápis: "JIŘÍ Z PODĚBRAD".

Vpravo od podobizny jest ve střední části platidla text:
 
"TATO STÁTOVKA PLATÍ TISÍC KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH Dr. Feierabend MINISTR FINANCÍ"

a dole podél vnitřní strany rámce trestní pohrůžka:
 
"PADĚLÁNÍ STÁTOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA".

Při pravém horním rohu jest označení serie dvěma velkými písmenami a šestimístné číslo státovky s čárkou za třetí číslicí, vše v barvě černé. Stejné označení se opakuje dole mezi podobiznou a textem.

Podtisk líce vytváří v pozadí textu pestrý ornament ze stylisovaných květů na pozadí růžice o bílých liniích, vše převážně v modré a červené barvě. Pod okolní plochou hlavního tisku jest podtiskem jednak síť rovnoběžných vlnovek, šikmo doprava dolů probíhajících, jichž červené zbarvení uprostřed přechází na obě strany plynule v zelenou, jednak drobný vzorek střídajících se kvítků a číslic "1000", přecházející při třech stranách rámce ve vlnovky, zdobené ještě podél horní a dolní strany rámce vždy sedmi samostatnými ornamentálními prvky národními a historickými. Tento druhý podtisk jest uprostřed platidla barvy modré a přechází na obě strany plynule v hnědou. Podobiznu Jiřího z Poděbrad kryje prvý podtisk svislou sítí rovnoběžných modrozelených přímek.

Hlavní tisk na rubu jest při levé a pravé straně ohraničen guillochovou páskou z průpleti bílých vlnovek, nahoře a dole širšími pásy, v nichž se střídají čtvercové výseky běločarých růžic s ornamentálně vyplněnými obdélníky, jež mají uprostřed čárkovanou hvězdici. Hořejší z těchto dvou pásů jest uprostřed přerušen nápisem:
 
"REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ".

Uvnitř rámce z popsaných pásů jest uprostřed krajinný obraz téměř čtvercového tvaru: pohled na hrad Karlův Týn v Čechách.

Po levé a pravé straně obrazu jsou stejné světlejší obdélné plochy, na výšku postavené. Z nich levá, z části jemně vodorovně čárkovaná a nahoře i dole nesoucí číslici "1000", ponechává uprostřed světlejší místo pro průhled na vodotisk. Pravá obdélná plocha nese uprostřed ozdobný oválný štítek vodorovně čárkovaný s velkou číslicí "1000" uprostřed. V pozadí jest štítek věnčen podtiskovou růžicí z vlnovek barvy hnědé a zelené.

Podtiskem celé plochy rubu jest síťka rovnoběžných vlnovek šikmo vpravo dolů směřujících, zbarvená při levé a pravé straně platidla zeleně, vpravo od svislé osy platidla hnědě. Ve štítku s nápisem "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" přechází vlnovky podtisku v tečkování.

3. Státovka po 500,- Kčs, která se považuje za bankovku Národní banky Československé.

Státovka jest tištěna na bílém velínovém papíře zvláštního složení, který vytváří uvnitř tiskového obrazce u pravé strany (při pohledu s lícní strany platidla) vodotisk, v průhledu proti světlu dobře patrný: hlavu mladíka směrem do prostoru platidla hledící a téměř z profilu zobrazenou, jejíž tmavé vlasy zdobí světlá snítka vavřínu. Státovka jest 95 mm široká a 165 mm dlouhá. Menší úchylky jsou možné.

Hlavní tiskové obrazce na líci i rubu jsou barvy hnědé a zaujímají téměř celou plochu papíru s výjimkou bílého okraje, na všech čtyřech stranách přibližně stejně širokého.

Na líci státovky jest hlavní tisk ohraničen na čtyřech stranách úzkou guillochovou páskou z průpleti bílých vlnovek. Tuto pásku provází uvnitř podél obou delších stran a při levé svislé straně širší ozdobný pás s výrazným světlým národním ornamentem z jablíček a květů na tmavém podkladě.

V levé částí hlavního tisku jest v oválném rámci rytá podobizna slovenského básníka a buditele Jana Kollára, zobrazená v pohledu ze tří čtvrtin. Dole uvnitř oválného rámce jest drobný světlý nápis:
 
"JÁN KOLLÁR".

Pod ovální podobiznou jest označení serie dvěma velkými písmenami a šestimístné číslo státovky, rozdělené za třetí číslicí čárkou, vše v černé barvě. Totéž označení serie a čísla opakuje se v pravém horním rohu, kdežto v pravém dolním rohu jest světlá číslice "500".

Uprostřed ve vnitřní prostoře hlavního rámce jest text:
 
"REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ TÁTO ŠTÁTOVKA PLATÍ PÄŤSTO KORÚN ČESKOSLOVENSKÝCH"

pod tím pak oranžový malý státní znak republiky uprostřed ozdoby z květů a růžice v barvách oranžové, zelené a hnědé, doleji pak podpis
 
"Dr. Feierabend MINISTR FINANCIÍ"

a zcela dole podél vnitřní strany rámce trestní pohrůžka:
 
"FALŠOVANIE ŠTÁTOVIEK SA TRESTÁ PODĽA ZÁKONA".

Podtiskem líce jest jednak síťka rovnoběžných vlnovek, úhlopříčně doprava dolů směřujících, zbarvená v duhových svislých pruzích, po stranách zeleně, vlevo od osy platidla hnědě, jednak jemný plošný vzorek ze střídajících se kvítků a číslic "500". Tento vzorek jest převážně oranžový, při levé i pravé straně přechází v hnědofialovou a v místech podobizny Kollárovy vytváří svislou síťku hnědofialových přímek.

Hlavní tisk na rubu jest rovněž na všech čtyřech stranách ohraničen úzkou páskou z průpleti bílých vlnovek. Tuto pásku provází na třech vnitřních stranách, s výjimkou svislé strany vlevo, široký ozdobný pás, nesoucí ve všech čtyřech rozích čtvercové růžice z jemných bílých vlnovek bez číslice. Čtvercové růžice se pak opakují v širokém pásu podél tří stran, střídány národními ornamenty, s výjimkou prostoru pásu nad a pod vodotiskem, kde jsou umístěny dvě velké číslice "500".

Uvnitř rámce tvořeného ozdobným pásem jest vlevo prostor pro vodotisk, nahoře a dole jemně vyčárkovaný hnědými vodorovnými čarami a po obou svislých stranách ohraničený páskami ze stylisovaných vavřínových listů.

V pravé větší části vnitřní prostory rámce jest vyryt krajinný pohled na část masivu Vysokých Tater s horou Kriváněm v pozadí a s částí Štrbského plesa v popředí.

Podtiskem rubu jest síťka rovnoběžných vlnovek, úhlopříčně doprava dolů probíhajících. Zbarvení síťky přechází ve svislých duhových pruzích z modré vlevo v místech vodotisku ve žlutozelenou uprostřed v pozadí Tater a opět v modrou při pravé straně platidla.

4. Státovka po 100,- Kčs, která se považuje za bankovku Národní banky Československé.

Státovka jest tištěna na bílém velínovém papíře bez vodotisku. Jest 83 mm široká a 153 mm dlouhá. Menší úchylky jsou možné.

Tiskové obrazce na líci i na rubu zaujímají téměř celou plochu papíru, s výjimkou bílého okraje, který jest na všech čtyřech stranách přibližně stejně široký.

Na líci jest hlavní tisk tmavě černozelený. Na všech čtyřech stranách jest ohraničen guillochovými páskami o různé šíři a různém pletivu bílých vlnovek.

Uvnitř rámce z těchto pásek jest v levé části ovální rámec, nesoucí podobiznu presidenta Osvoboditele Tomáše Garrigue Masaryka. Vážná a laskavá tvář hlubokého myslitele, oděného v občanský šat, jest k diváku obrácena téměř průčelně. Dole uvnitř oválního rámce jest drobný světlý nápis: "T. G. MASARYK". Ovální rámec nesoucí podobiznu jest na vnějších stranách vlevo, nahoře i dole provázen stylisovanou národní ozdobou ze světlých táhlých listů se dvěma květy v rozích. Pod horním rohovým květem jest světlá číslice "100".

Vnitřní plocha hlavního rámce jest kolem ovální podobizny vyplněna tmavozeleným čtverečkováním, jež dále vpravo přechází ve světlejší úhlopříčné čárkování, které se kolem textu plynule zcela ztrácí.

V pravé části vnitřní prostory hlavního rámce jest nahoře světlý nápis:
 
"REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ"

a pod ním vpravo označení serie dvěma velkými písmenami a šestimístné číslo státovky s čárkou za třetí číslicí, vše v barvě černé; doleji jest umístěn v černé barvě provedený text:
 
"TATO STÁTOVKA PLATÍ"

pod tím pak velkými světlými písmeny ve štítku s čtverečkovanou plochou:
 
"STO KORUN"

a ještě níže
 
"ČESKOSLOVENSKÝCH Dr. Feierabend MINISTR FINANCÍ".

V dolním pravém rohu jest trestní pohrůžka:
 
"PADĚLÁNÍ STÁTOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA.".

V dolní části mezi podobiznou a textem opakuje se ještě jednou černé označení serie a čísla státovky, zde však menšími typy a číslicemi než u označení hořejšího.

Podtisk líce, který vytváří v pozadí textu tulipánový ornament barvy zelené a oranžové, přechází pod ostatní plochou hlavního tisku v úhlopříčné zelené vlnovkování doprava dolů směřující, jakož i v nepravidelné vodorovné vlnovkování barvy olivově zelené a šedomodré, přecházející v místech podobizny v šedomodrou síťku svislých přímek.

Na rubu státovky jest hlavní tisk barvy olivově černozelené a jest téměř se všech stran ohraničen úzkou páskou z drobných lístků, s výjimkou střední části dolní strany, která jest lemována širší páskou z průpleti bílých vlnovek, nesoucí světlý nápis
 
"REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ".

Větší část vnitřní plochy rámce zaujímá obdélný, středově umístěný obraz krajinný: pohled na část Hradčan v Praze s částí Karlova mostu přes Vltavu a s malostranskými věžemi v popředí. Po levé i po pravé straně obrazu Hradčan jsou velké obdélné, na výšku postavené dekorativní plochy s výplní z částí růžic, nesoucích uprostřed velké číslice "100". Kolem číslic mají růžice tmavé vlnovky, dále pak vlnovky bílé na tmavém podkladě; kresba těchto běločarých růžic jest v levé a pravé výplni poněkud rozdílná.

Podtiskem rubu jest síťka rovnoběžných vlnovek, probíhajících as úhlopříčně doprava dolů. Pod obrazem Hradčan jsou tyto vlnovky žlutooranžové a tato jejich barva přechází plynule vpravo i vlevo pod guillochovými plochami v olivově zelenou.

5. Státovka po 100,- Kčs s datem 16. května 1945, která se považuje za bankovku Národní banky Československé.

Státovka jest vytištěna na velínovém papíře zvláštního složení s průběžným vodotiskem, jenž vytváří po celé ploše geometrický stínový ornament: na koso postavené čtvercové mřížení z čar v průhledu světlejších než okolní papír a v každém čtverci mřížení stejnoramenný křížek, temnější okolního papíru. Státovka jest 76 mm široká a 146 mm dlouhá.

Tiskové obrazce na líci i na rubu zaujímají téměř celou plochu papíru, s výjimkou bílého okraje, na všech čtyřech stranách přibližně stejně širokého.

Na líci státovky jest hlavní tisk černý a jest na všech čtyřech stranách ohraničen širokým tmavým pásem z běločarých vlnovek. Tento pás jest na vnější straně provázen třásněmi z jemných černých vlnovek, na vnitřní straně páskou drobných černých nápisů "STO KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH" a řádkou malých černých kroužků.

Vnitřní prostora rámce jest bílá a nese ve všech čtyřech rozích duté číslice "100". V pravé části jest ovální obraz se zosobněnou hlavou republiky jako mladé ženy světlých vlasů, jejíž fryžskou čapku zdobí snítka kvetoucí lípy. Podtiskem tohoto oválního obrazu jest jemná síťka bleděžlutých vlnovek, probíhajících úhlopříčně doprava dolů.

V levé části vnitřní prostory rámce jest text:

"REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ TATO STÁTOVKA PLATÍ STO KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH V PRAZE DNE 16. KVĚTNA 1945. MINISTR FINANCÍ Dr. V. Šrobár PADĚLÁNÍ SE TRESTÁ".

Nahoře nad tímto textem jest šestimístné číslo státovky v barvě rumělkově červené, dále vpravo pak označení serie velkou písmenou a dvoumístným číslem v barvě žlutohnědé. (Šestimístné červené číslo státovek serie "N" má poněkud odlišný řez číslic než šestimístná čísla státovek jiných serií).

Podtiskem textu na líci státovky jest malý státní znak republiky v barvě červené, na pozadí vlnovkové růžice obdélného tvaru, jejíž barva, uprostřed červená, přechází na obou stranách plynule v modrou.

Dole na bílém okraji jest vlevo jméno autora originálu obrazu republiky: "MAX ŠVABINSKÝ DEL.", vpravo jméno rytce: "JINDRA SCHMIDT SC.".

Na rubu jest tisk proveden v pestrých barvách modrých, červených a fialových. Podkladová plocha celé strany jest střídavě vyplněna drobnými fialovými číslicemi "100" a červenými ozdobnými útvary ze tří spletených kroužků. Tato plocha, ohraničená se čtyř stran třásněmi ze čtyřlistých kvítků a vlnovek s kroužky, nese ve čtyřech rozích červeně čárkované velké číslice "100", uprostřed pak velkou obdélnou růžici guillochovou, z mnoha pásů jemných různobarevných vlnovek. Uprostřed růžice jest velký, zčásti modře čárkovaná číslice "100", nad ní pak velký nápis z modrých písmen s fialovou a bílou konturou:
 
"REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ"

a pod číslicí podobně provedený nápis:
 
"STO KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH".

6. Státovka po 50,- Kčs.

Státovka jest tištěna na tenčím bílém velínovém papíře zvláštního složení, bez vodotisku. Jest 75 mm široká a 140 mm dlouhá. Menší úchylky jsou možné.

Tiskové obrazce na líci i na rubu zaujímají téměř celou plochu papíru, s výjimkou bílého okraje, na všech čtyřech stranách přibližně stejně širokého.

Na líci jest hlavní tisk barvy fialové. Jest ohraničen při levé i pravé straně vlnitě zprohýbanými guillochovými pásy nestejné šíře, z průpleti jemných fialových vlnovek. Podél dolní strany táhne se široký pás guillochí z pletiva bílých vlnovek. Na hořejší straně jest rámec uzavřen toliko velkým nápisem:
 
"REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ"

provázeným dvěma ozdobnými linkami. V levém a v pravém horním rohu hlavního rámce jest po velké číslici "50".

V popředí levé části líce státovky jest vyryta podobizna prvního ministra národní obrany republiky Československé, generála Milana Rastislava Štefánika. Hlava i hruď hrdiny, oděného v uniformu francouzského generála, jsou zobrazeny v pohledu ze tří čtvrtin. V levém rohu nad podobiznou jest drobný nápis:
 
"GENERÁL MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK".

Vnitřní prostora hlavního rámce nese v pravé části nahoře označení serie velkou písmenou a šestimístné číslo v černé barvě, níže pak text:
 
"TÁTO ŠTÁTOVKA PLATÍ PÄŤDESIAT KORÚN ČESKOSLOVENSKÝCH Dr. Feierabend MINISTR FINANCIÍ"

a doleji podél vnitřní strany rámce:
 
"FALŠOVANIE ŠTÁTOVIEK TRESTÁ SA PODĽA ZÁKONA".

Podtisk líce tvoří žlutozelená síťka rovnoběžných vlnovek, šikmo zleva shora doprava dolů probíhající. V pozadí textu vytváří tento podtisk velkou číslici "50", kterou věnčí s obou stran lípová haluz.

Na rubu státovky jest hlavní tisk barvy šedofialové a nese uprostřed velký státní znak republiky Československé.

Po obou kratších stranách jest hlavní tisk ohraničen vlnitě zprohýbanými pásy z fialových vlnovek, podél delších stran úzkými rovnými páskami. Vnitřní plocha tohoto rámce má za podklad jemný vlnovkový vzor, přerušený uprostřed kolem státního znaku a při levé straně, kde přerušení vytváří široký, svislý světlý pás, v němž se uplatňuje kresba podtisku v podobě žlutozelených snítek lipových.

V levém horním rohu rámce jest velká číslice "50", při levém dolním rohu uvnitř rámce jest nápis:
 
"REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ"

v pravém dolním rohu pak růžice s číslicí "50" a páskou se slovy
 
"KORÚN ČESKOSLOVENSKÝCH".

Vpravo z pozadí růžice vyčnívá fialová větévka lipová.

Podtisk rubu tvoří žlutozelená síťka z rovnoběžných přímek, úhlopříčně doprava dolů směřujících, přecházející ve svislém pásu na levé straně v lipové snítky a vytvářející v pozadí státního znaku jemný parketový plošný vzor, ohraničený zprohýbanou žlutozelenou guillochovou páskou zhruba oválního tvaru.

Vpravo dole na bílém okraji jest podél hlavního rámce drobounký firemní nápis výrobce:
 
"WATERLOW & SONS LIMITED, LONDON.".

7. Státovka po 20,- Kčs.

Dvacetikoruna jest vytištěna na bílém velínovém papíře zvláštního složení, bez vodotisku. Jest 67 mm široká a 117 mm dlouhá. Menší úchylky jsou možné.

Tiskové obrazce na líci i na rubu ponechávají na všech čtyřech stranách přibližně stejně široký okraj, který jest na rubu platidla podstatně širší než na líci.

Na líci jest hlavní tisk barvy tmavě ultramarinově (šmolkově) modré. Hlavní rámec tvoří různě široké pásy čtverečkových geometrických ornamentů, doplňované vně neb uvnitř vlnovkovými třásněmi. V levém dolním rohu rámce jest ozdobná čtvercová růžice s velkou číslicí "20". V ostatních třech rozích rámce jsou čtvercové růžice z bílých vlnovek, z nichž jen růžice v pravém horním rohu nese číslicí "20".

Uvnitř rámce jest při levé straně rytá podobizna spisovatele, novináře a politika Karla Havlíčka Borovského. Hlava zobrazeného i jeho poprsí v dobovém oděvu jsou obráceny ze tří čtvrtin k diváku. Vlevo dole pod podobiznou jest drobný nápis:
 
"KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ".

Vnitřní světlá plocha rámce nese text:
 
"REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ"

pod tím vpravo černé velké písmeno serie a šestimístné číslo státovky, doleji pak
 
"TATO STÁTOVKA PLATÍ DVACET KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH Dr. Feierabend MINISTR FINANCÍ"

a zcela dole podél rámce:
 
"PADĚLÁNÍ STÁTOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA".

Podtiskem líce jest jemná vlnovková síťka, v pozadí textu tmavozelená s bílým národním vzorem a s velkou bílou číslicí "20" uprostřed pod textem. V místech podobizny Havlíčkovy přechází zbarvení na koso probíhající síťky ve žlutozelený odstín.

Na rubu státovky jest hlavní tisk šedomodrý, ohraničený na všech čtyřech stranách úzkou guillochovou páskou s číslicemi "20" v levém a v pravém dolním rohu. Uprostřed při dolním okraji rámce jest malý státní znak republiky, z jehož pozadí se rozvíjí na obě strany do vnitřního prostoru hlavního rámce národní ornament, jemně vyčárkovaný. Nahoře uvnitř rámce jest tmavý nápis:
 
"REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ",

pod ním pak větší obdélná plocha s jemným vlnovkovým vzorem, nesoucí velké označení hodnoty:
 
"Kč 20 Kč".

Podtisk rubu tvoří žlutozelená síťka čar, zkřížených v obou úhlopříčných směrech.

Vpravo dole na bílém okraji jest drobounký firemní nápis výrobce:
 
"WATERLOW & SONS LIMITED, LONDON.".

8. Státovka po 10,- Kčs.

Desetikoruna jest tištěna na bílém velínovém papíře zvláštního složení, bez vodotisku. Jest 54 mm široká a 103 mm dlouhá. Menší úchylky jsou možné.

Tiskové obrazce na líci i na rubu zaujímají téměř celou plochu papíru, s výjimkou bílého okraje, na všech čtyřech stranách přibližně stejně širokého.

Na líci jest hlavní tisk barvy trávově zelené tvořen hlavním rámcem nestejné šířky při různých stranách, který se skládá z ozdobných pásek a z guillochových pásů dvojího druhu: z průpleti bílých a zelených vlnovek. V levém i v pravém horním rohu tohoto rámce jest po ozdobné růžici oválního tvaru s číslicí "10" uprostřed. V hořejší části rámce jest na štítku, vodorovně čárkovaném, velký světlý nápis:
 
"REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ",

v dolejší části rámce drobný nápis:
"FALŠOVANIE ŠTÁTOVIEK TRESTÁ SA PODĽA ZÁKONA".

Uvnitř hlavního rámce jest uprostřed velká ovální růžice z průpleti positivních vlnovek, tmavých na světlém pozadí, s velkou světlou číslicí "10" uprostřed. Vlevo nahoře vede růžice jsou v guillochovacím pásu slova:
 
"TÁTO ŠTÁTOVKA PLATÍ"

a doleji po obou stranách růžice nesoucí uprostřed velkou světlou číslici "10" jsou na světlém pozadí s jemným ornam entem slova:
 
"DESAŤ KORÚN ČESKOSLOVENSKÝCH Dr. Feierabend MINISTR FINANCIÍ"

V levém dolním rohu uvnitř rámce jest označení serie dvěma pod sebou umístěnými velkými písmenami a šestimístné číslo státovky, obě v červené barvě.

Podtiskem lícní strany jest jemná síťka rovnoběžných vlnovek, probíhajících šikmo zprava shůry doleva dolů pod celou plochou hlavního tisku; růžové zbarvení síťky uprostřed přechází k oběma stranám plynule v bleděmodré.

Rub státovky nese toliko hlavní tisk barvy trávově zelené s ozdobným rámcem z ornamentální linky a z guillochového pásu negativních (bílých) linií. Tento rámec jest při horní straně přerušen ozdobným štítkem s velkým světlým nápisem:
 
"REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ".

Uvnitř rámce jest na světlém pozadí, tvořeném toliko řídkou průpletí jemných zelených vlnovek, veliký plošný národní ornament: jablíčko se čtyřmi listy po obou stranách, nesoucí uprostřed velkou, vodorovně čárkovanou číslici "10". Plochy jablíčka i listů jsou vyplněny výseky guillochových růžic o bílých vlnovkách na zeleném podkladě.

Dole na bílém okraji jest firemní nápis výrobce:
 
"THOMAS DE LA RUE & COMPANY. LIMITED. LONDON.".

9. Státovka po 5,- Kčs.

Pětikoruna jest tištěna na bílém velínovém papíře zvláštního složení, bez vodotisku. Jest 44 mm široká a 80 mm dlouhá. Menší úchylky jsou možné.

Tiskové obrazce na líci i na rubu zaujímají téměř celou plochu papíru, s výjimkou bílého okraje, na všech čtyřech stranách přibližně stejně širokého.

Na líci jest hlavní tisk proveden v barvě karmínově červené a vytváří při okrajích nestejně široký rámec z ozdobné pásky a vlnovkového (guillochového) pletiva bílých linií. V tomto rámci jest nahoře umístěn velký nápis:
 
"REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ"

dole podél okraje menší nápis:
 
"PADĚLÁNÍ SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA".

Při levém dolním rohu rámce jest velká kruhová růžice z bílých vlnovek s velkou číslicí "5" uprostřed.

Uvnitř ozdobného rámce jest na světlé ploše, z části jemným červeným ornamentem a pletivem zdobené, text:
 
"TATO STÁTOVKA PLATÍ PĚT KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH Dr. Feierabend MINISTR FINANCÍ".

V pravém dolním rohu jest označení serie dvěma pod sebou umístěnými velkými písmenami a šestimístné číslo státovky, vše v barvě černé.

Podtiskem této lícní strany jest jemná síťka rovnoběžných vlnovek, světle žlutozeleně zbarvených, probíhajících šikmo zprava shůry doleva dolů.

Na rubu pětikoruny jest tisk proveden toliko v barvě karmínové. Vytváří hlavní rámec z ozdobné linky a z bílého vlnovkového pletiva, přerušený nahoře páskou s nápisem:
 
"REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ".

Uvnitř rámce jest uprostřed malý státní znak republiky Československé. Po obou stranách znaku vyčnívá široký vodorovný pás, podložený snítkami vavřínu a nesoucí na ploše vyplněné červenými vlnovkami označení hodnoty:
 
vlevo " Kč" a vpravo "Kč 5".

Dole na bílém okraji jest firemní nápis výrobce:
 
"THOMAS DE LA RUE & COMPANY. LIMITED. LONDON.".
Oddíl II.

Podle § 2, odst. 4 dekretu presidenta republiky č. 91/1945 Sb. vyhlašuji:

1. Papírová platidla po 1 000,- Kčs, po 500,- Kčs, po 100,- Kčs a po 50,- Kčs jest každý povinen přijímati bez obmezení; papírová platidla po 20,- Kčs, po 10,- Kčs a po 5,- Kčs, jakož i poukázky z roku 1944, znějící na jednu korunu, přijímají státní a jiné veřejné pokladny bez obmezení, ve styku soukromém není nikdo povinen přijímati najednou více než 100 kusů téhož druhu.

2. O rozsahu povinnosti přijímati drobné mince platí ustanovení § 7 zákona ze dne 18. května 1938, č. 101 Sb., o soustavě drobných peněz.
 
Oddíl III.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Šrobár v. r.
 
Štosuj.cz - automatizované šporenie do BITCOINu
Powered by Zen Cart